۰۲۶۳۴۵۶۳۸۱۵
یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲

آخرین آگهی های ثبت شده

۷۶متری شاهین ویلا / خوش نقشه فروخته شد

۷۶متری شاهین ویلا / خوش نقشه

البرز, کرج, شاهین ویلا, 22 بهمن ش,

قیمت ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۳,۳۵۵,۰۰۰تومان

۱۱۰متری ۳۵۰متری_شهرک شهرداری / فول فروخته شد

۱۱۰متری ۳۵۰متری_شهرک شهرداری / فول

البرز, کرج, شاهین ویلا, 350 متری,

قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷۵متری شاهین ویلا_۳۵۰متری / فول امکانات فروخته شد

۷۵متری شاهین ویلا_۳۵۰متری / فول امکانات

البرز, کرج, شاهین ویلا, 350 متری,

قیمت ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۹,۷۳۳,۰۰۰تومان

۱۱۰متری شاهین ویلا_۳۵۰متری / نوساز فروخته شد

۱۱۰متری شاهین ویلا_۳۵۰متری / نوساز

البرز, کرج, شاهین ویلا, 350 متری,

قیمت ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۳۵متری شاهین ویلا / نوساز فروخته شد

۱۳۵متری شاهین ویلا / نوساز

البرز, کرج, شاهین ویلا, اصلی شاهین ویلا,

قیمت ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۷,۰۳۷,۰۳۷تومان

۱۰۰متری شاهین ویلا / خوش نقشه فروخته شد

۱۰۰متری شاهین ویلا / خوش نقشه

البرز, کرج, شاهین ویلا, اصلی شاهین ویلا,

قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹۵متری شاهین ویلا /شیک فروخته شد

۹۵متری شاهین ویلا /شیک

البرز, کرج, شاهین ویلا, 22 بهمن ج,

قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۶,۸۴۲,۱۰۵تومان

۱۵۰متری شاهین ویلا / تک واحدی فروخته شد

۱۵۰متری شاهین ویلا / تک واحدی

البرز, کرج, شاهین ویلا, شهرک کشاورزی,

قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹۵متری شاهین ویلا / شیک فروخته شد

۹۵متری شاهین ویلا / شیک

البرز, کرج, شاهین ویلا, قلم,

قیمت ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۴,۲۱۰,۰۰۰تومان

۱۱۵متری شاهین ویلا / خوش نقشه فروخته شد

۱۱۵متری شاهین ویلا / خوش نقشه

البرز, کرج, شاهین ویلا,

قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۶,۰۸۶,۹۵۷تومان

۹۵متری شاهین ویلا / فول امکانات فروخته شد

۹۵متری شاهین ویلا / فول امکانات

البرز, کرج, شاهین ویلا, قلم,

قیمت ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۲,۶۳۱,۵۷۹تومان

۱۰۰متری شاهین ویلا_قلم / دسترسی عالی فروخته شد

۱۰۰متری شاهین ویلا_قلم / دسترسی عالی

البرز, کرج, شاهین ویلا, قلم,

قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۸۳متری شاهین ویلا / لوکیشن عالی فروخته شد

۸۳متری شاهین ویلا / لوکیشن عالی

البرز, کرج, شاهین ویلا, اصلی شاهین ویلا,

قیمت ۱,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۳۵متری شاهین ویلا / خوش نقشه فروخته شد

۱۳۵متری شاهین ویلا / خوش نقشه

البرز, کرج, شاهین ویلا, شهرک یاس,

قیمت ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۱,۴۸۱,۴۸۱تومان

۱۷۲متری شاهین ویلا / تک واحدی فروخته شد

۱۷۲متری شاهین ویلا / تک واحدی

البرز, کرج, شاهین ویلا, بنیاد,

قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۸,۶۵۰,۰۰۰تومان

۷۰متری شاهین ویلا / فول فروخته شد

۷۰متری شاهین ویلا / فول

البرز, کرج, شاهین ویلا, شهرک یاس,

قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۳,۵۷۱,۴۲۹تومان

۷۰متری شاهین ویلا / خوش نقشه فروخته شد

۷۰متری شاهین ویلا / خوش نقشه

البرز, کرج, شاهین ویلا, اصلی شاهین ویلا,

قیمت ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

۸۰متری شاهین ویلا / لوکیشن عالی فروخته شد

۸۰متری شاهین ویلا / لوکیشن عالی

البرز, کرج, شاهین ویلا,

قیمت ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۳۳,۷۵۰,۰۰۰تومان

۱۲۰متری شاهین ویلا / تک واحدی فروخته شد

۱۲۰متری شاهین ویلا / تک واحدی

البرز, کرج, شاهین ویلا, جوادآباد,

قیمت ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۲,۹۱۶,۰۰۰تومان

۱۰۵متری شاهین ویلا_قلم / خوش نقشه فروخته شد

۱۰۵متری شاهین ویلا_قلم / خوش نقشه

البرز, کرج, شاهین ویلا, قلم,

قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۸,۵۷۱,۰۰۰تومان

۹۰متری شاهین ویلا / خوش نقشه فروخته شد

۹۰متری شاهین ویلا / خوش نقشه

البرز, کرج, شاهین ویلا, قلم,

قیمت ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۸,۱۱۱,۰۰۰تومان

۱۳۰متری شاهین ویلا / خوش نقشه فروخته شد

۱۳۰متری شاهین ویلا / خوش نقشه

البرز, کرج, شاهین ویلا, قلم,

قیمت ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۱,۱۵۳,۰۰۰تومان

۸۱ متری شاهین ویلا – قلم / شیک نورگیر فروخته شد

۸۱ متری شاهین ویلا – قلم / شیک نورگیر

البرز, کرج, شاهین ویلا, قلم,

قیمت ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۶,۵۴۳,۰۰۰تومان

۱۵۳ متری شاهین ویلا – ۳۵۰ متری / کم واحد فروخته شد

۱۵۳ متری شاهین ویلا – ۳۵۰ متری / کم واحد

البرز, کرج, شاهین ویلا, 350 متری,

قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۴,۳۷۹,۰۰۰تومان

۹۷ متری شاهین ویلا – ۳۵۰ متری / مناسب سرمایه گذاری فروخته شد

۹۷ متری شاهین ویلا – ۳۵۰ متری / مناسب سرمایه گذاری

البرز, کرج, شاهین ویلا, 350 متری,

قیمت ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۱,۱۳۴,۰۲۱تومان

۹۰ متری شاهین ویلا اصلی / فول امکانات فروخته شد

۹۰ متری شاهین ویلا اصلی / فول امکانات

البرز, کرج, شاهین ویلا, اصلی شاهین ویلا,

قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۳۱,۶۶۶,۰۰۰تومان

۹۶ متری شاهین ویلا – ۲۲ بهمن / پلان بی نقص فروخته شد

۹۶ متری شاهین ویلا – ۲۲ بهمن / پلان بی نقص

البرز, کرج, شاهین ویلا, 22 بهمن ج,

قیمت ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۲,۸۶۴,۵۸۳تومان

۷۸ متری شاهین ویلا – قلم / خوش نقش فروخته شد

۷۸ متری شاهین ویلا – قلم / خوش نقش

البرز, کرج, شاهین ویلا, قلم,

قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۳,۰۷۶,۹۲۳تومان

شاهین ویلا نوساز فروخته شد

شاهین ویلا نوساز

البرز, کرج, شاهین ویلا, قلم,

قیمت ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹۰ متری شاهین ویلا گوهر / فول امکانات فروخته شد

۹۰ متری شاهین ویلا گوهر / فول امکانات

البرز, کرج, شاهین ویلا, کوی گوهر,

قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۷۵ متری شاهین ویلا قلم / شیک فروخته شد

۷۵ متری شاهین ویلا قلم / شیک

البرز, کرج, شاهین ویلا, قلم,

قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۴,۶۶۶,۰۰۰تومان

۸۵ متری بلوار موذن / سنددار فروخته شد

۸۵ متری بلوار موذن / سنددار

البرز, کرج, گوهردشت,

قیمت ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۲۰متری اشتراکی شمالی / ویلایی فروخته شد

۱۲۰متری اشتراکی شمالی / ویلایی

البرز, کرج, گوهردشت, شهرک بهارستان,

قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۲۰ متری شاهین ویلا / شیک فروخته شد

۱۲۰ متری شاهین ویلا / شیک

البرز, کرج, شاهین ویلا, قلم,

قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹۰ متری شاهین ویلا قلم/ بازسازی شده فروخته شد

۹۰ متری شاهین ویلا قلم/ بازسازی شده

البرز, کرج, شاهین ویلا, قلم,

قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۰۵ متری شاهین ویلا قلم / واحد خام فروخته شد

۱۰۵ متری شاهین ویلا قلم / واحد خام

البرز, کرج, شاهین ویلا, قلم,

قیمت ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۴,۷۶۱,۹۰۵تومان

۱۲۴ متری شاهین ویلا قلم / واحد خام فروخته شد

۱۲۴ متری شاهین ویلا قلم / واحد خام

البرز, کرج, شاهین ویلا, قلم,

قیمت ۳,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

۹۲ متری شاهین ویلا / خوش نقش فروخته شد

۹۲ متری شاهین ویلا / خوش نقش

البرز, کرج, شاهین ویلا, 22 بهمن ش,

قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۶,۳۰۴,۳۴۷تومان

مغازه و زیرزمین اشتراکی شمالی / مناسب سرمایه گذاری فروخته شد

مغازه و زیرزمین اشتراکی شمالی / مناسب سرمایه گذاری

البرز, کرج, گوهردشت, اشتراکی شمالی,

قیمت ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۰تومان

۱۱۲ متری اشتراکی شمالی / خوش نقشه فروخته شد

۱۱۲ متری اشتراکی شمالی / خوش نقشه

البرز, کرج, گوهردشت, اشتراکی شمالی,

قیمت ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۳,۲۱۴,۰۰۰تومان

۱۲۰ متری گوهردشت شهرک جهازیا / فول امکانات فروخته شد

۱۲۰ متری گوهردشت شهرک جهازیا / فول امکانات

البرز, کرج, گوهردشت, جهازیها و بهداری,

قیمت ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۳۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۲۵ متری اشتراکی شمالی / خوش نقشه فروخته شد

۱۲۵ متری اشتراکی شمالی / خوش نقشه

البرز, کرج, گوهردشت, اشتراکی شمالی,

قیمت ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

۸۵ متری گوهردشت / شیک فروخته شد

۸۵ متری گوهردشت / شیک

البرز, کرج, گوهردشت, جهازیها و بهداری,

قیمت ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۶,۴۰۰,۰۰۰تومان

۱۰۳ متری گوهردشت / پلان بی نقص فروخته شد

۱۰۳ متری گوهردشت / پلان بی نقص

البرز, کرج, گوهردشت, موذن-شهرک سپهر,

قیمت ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۹,۹۵۰,۰۰۰تومان

۸۶ متری اشتراکی شمالی / سند دار فروخته شد

۸۶ متری اشتراکی شمالی / سند دار

البرز, کرج, گوهردشت, اشتراکی شمالی,

قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۲۳,۲۵۵,۰۰۰تومان

نمایش بیشتر

اخبار و اطلاعات

شاهین ویلا کرج

شاهین ویلا | شاهین ویلا کرج کجاست؟

شاهین ویلا شاهین ویلا کرج کجاست ؟ طبق آخرین آمار چهارمین منطقه پر طرفدار در کرج میباشد. قیمت مناسب برای خرید ملک […]

اطلاعات بیشتر ..

بروز رسانی در ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

قیمت خانه در شاهین ویلا کرج | قیمت خانه ویلایی یا واحد آپارتمانی و سند دار یا قولنامه ای ، کلید نخورده یا نوساز در شاهین ویلا در املاک کرج هوم

قیمت خانه در شاهین ویلا کرج  قیمت خانه در شاهین ویلا ، قیمت خانه ویلایی یا واحد آپارتمانی و سند دار یا […]

اطلاعات بیشتر ..

بروز رسانی در ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

خرید خانه در شاهین ویلا کرج | خرید خانه ویلایی یا واحد آپارتمانی و سند دار یا قولنامه ای ، کلید نخورده یا نوساز در کرج هوم

خرید خانه در شاهین ویلا کرج : خرید و فروش خانه در شاهین ویلا کرج | خرید و فروش ملک در شاهین […]

اطلاعات بیشتر ..

بروز رسانی در ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

املاک در شاهین ویلا کرج | املاک کرج هوم بهترین املاک در شاهین ویلا کرج

املاک در شاهین ویلا کرج املاک در شاهین ویلا کرج | املاک کرج هوم در شاهین ویلا | بهترین مشاور املاک شاهین […]

اطلاعات بیشتر ..

بروز رسانی در ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

شاهین ویلا کرج

خرید آپارتمان در شاهین ویلا کرج | خرید آپارتمان نوساز یا کلید نخورده ، چند سال ساخت ، قولنامه یا سند دار در کرج هوم

خرید آپارتمان در شاهین ویلا کرج خرید و فروش خانه و آپارتمان در شاهین ویلا کرج | خرید و فروش ملک در […]

اطلاعات بیشتر ..

بروز رسانی در ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

خرید و فروش آپارتمان در گوهردشت کرج

راهنمای خرید و فروش آپارتمان در گوهردشت کرج | خرید و فروش و قیمت آپارتمان در املاک کرج هوم

راهنمای خرید و فروش آپارتمان در گوهردشت کرج   خرید و فروش آپارتمان در گوهردشت کرج محله گوهردشت کرج یکی از محله […]

اطلاعات بیشتر ..

بروز رسانی در ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

نمایش بیشتر